Dokumenty a informace pro rodiče


ZÁPIS DĚTÍ 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


Upozornění pro rodiče!!!


Vzhledem ke stoupajícím cenám potravin, bude v Mateřské škole od 2. 1. 2018 

zvýšen poplatek za stravné.

Stravné 3 - 6 let:
Celodenní                                                                  40 Kč
Půldenní (pokud jde dítě po obědě domů)              32 Kč


Stravné 7 let:
Celodenní                                                                  43 Kč
Půldenní (pokud jde dítě po obědě domů)              34 Kč


U strávníku platících převodem z účtu je doporučený finanční limit 1500 Kč.Děkujeme


OMLOUVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

§34 ods.1 školského zákona ukládá od 1.9.2017 povinnost předškolního vzdělávání

Týká se pouze těchto dětí: (viz. děti na nástěnce v MŠ)


A) Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte do připraveného OMLUVNÉHO LISTU, který je k dispozici v šatně školy. Ten následně odevzdá řediteli nebo učitelkám ve třídě.

B) Pokud dítě onemocní nebo se nemůže dostavit do mateřské školy, rodič tuto informaci oznámí telefonicky nebo SMS zprávou na tel. 732 902 619, nejpozději však do 7:30 toho dne. OMLUVNÝ LIST v tomto případě odevzdá neprodleně po příchodu dítěte do mateřské školy, nejpozději do 3 dnů, řediteli či učitelkám ve třídě.


PROVOZ MŠ: 6:30 - 16:00

Ráno se děti schází do 7:00 ve třídě Broučků (1. třída, dole). 
Od 7:00 jsou třídy rozděleny a děti se schází ve svých třídách.
V 8:00 se MŠ uzamyká, ranní příchod dětí probíhá do 8:00!!!

Ve výjimečných případech, v době prázdnin, v době nepřítomnosti pedagogů, může docházet ke změnám. 


VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ: 

Děti vyzvedávejte v uvedenou dobu: 

Po obědě: 11:45 - 12:00

Celodenní docházka:  14:30 - 15:55


OMLOUVÁNÍ DĚTÍ: 

Pište SMS nebo volejte na toto telefonní číslo: 732 902 619

Omlouvat můžete dítě několik dní dopředu, nebo ještě tentýž den ráno, nejpozději však do 7:30.